Η αξία της Προσχολικής Αγωγής – Εκπαίδευσης

Η UNESCO (2010/11) αναγνώρισε ότι η προσχολική αγωγή ως εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί διακριτή οντότητα, με καθοριστικής σημασίας συμβολή στη σχολική επιτυχία και στην πορεία ζωής κάθε παιδιού.

Η Προσχολική Εκπαίδευση είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού καθώς και την ομαλή του μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

Διεθνώς η προσχολική εκπαίδευση έχει αντισταθμιστικό χαρακτήρα και έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της πρώιμης ανίχνευσης πιθανών δυσκολιών του παιδιού.

Παρέχει στα παιδιά ερεθίσματα ικανά να τα βοηθήσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην πορεία τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οι Παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Προσχολική Εκπαίδευση είναι οι εξής:

1. H μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

2. Tα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση.

3. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς.

4. Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα μετέπειτα χρόνια.

5. H διαδικασία μάθησης θα πρέπει να ξεκινά από τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά.

6. Οι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών αποτελούν ορόσημο της ανάπτυξης των παιδιών.

Η σχέση οικογένειας και σχολείου είναι ζωτικής σημασίας και οι γονείς θεωρούνται συνεργάτες του σχολείου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου στηρίζεται κυρίως στο ελεύθερο παιχνίδι και στην ευελιξία του προγράμματος και των εκπαιδευτικών. Μέσα από ένα ευέλικτο παιγνιώδες πλαίσιο τα παιδιά βιώνουν καθημερινές ρουτίνες, ανακαλύπτουν, μαθαίνουν και αναπτύσσονται φυσικά και αβίαστα. Το παιχνίδι είναι η καταλληλότερη μορφή οργάνωσης της μάθησης για μικρά παιδιά. Τα παιδιά μαθαίνουν «παίζοντας».

Όμως δεν πρέπει σε προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης για μικρά παιδιά, να εκμηδενίζεται ο θετικός και ενισχυτικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν και άλλοι τρόποι οργάνωσης της 

μάθησης οι οποίοι συμπληρώνουν την παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου.

Στη σύγχρονη και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές απόψεις σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή του παιχνιδιού στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση. Υπάρχει όμως η γενικότερη αποδοχή ότι η δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο:

(α) προσφέρει ευκαιρίες για εμπλοκή σε παιχνίδι σε όλες του τις μορφές (συμβολικό, οικοδομικό, δραματικό, φανταστικό, κινητικό, δημιουργικό),

(β) συνδέει τη μάθηση με τις καθημερινές εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις ερωτήσεις των παιδιών

(γ) παρέχει πρόσβαση στη μάθηση με διαθεματικό τρόπο

(δ) επιτρέπει στο κάθε παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές, ακολουθώντας τους δικούς του ρυθμούς και

(ε) συνδυάζεται με την κατάλληλη στήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση των ενηλίκων

μπορεί να προάγει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς και να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προώθηση ευρύτερων στάσεων μάθησης όπως η περιέργεια, η φαντασία, η 

δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα, η επιμονή, η επιθυμία, η αποτυχία και την κριτική.

O σκοπός του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου είναι η διαπαιδαγώγηση, με την κατάλληλη και οργανωμένη παρέμβαση της παιδαγωγού / νηπιαγωγού, μέσα σε ένα πλαίσιο αυτενέργειας και αυθόρμητης έκφρασης του παιδιού, με σκοπό να ανακαλύψει και να γνωρίσει τον κόσμο, να αναπτύξει τις αισθησιοκινητικές και ψυχοσωματικές του ικανότητες, να δημιουργήσει και να αναγνωρίσει συμβιωτικές σχέσεις και σχέσεις συνύπαρξης και να κάνει τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη και την δημιουργία της κοινωνικής συνείδησης. Είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής του ικανότητας με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου και με τους άλλους ανθρώπους.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω διαμορφώνεται και το πρόγραμμα στο σχολείο μας και βασικότερος στόχος μας είναι η ομαλή ένταξη και η πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Ώρες λειτουργίας 7.00 έως 16.00

Μεταφορά με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία.

Ηλικίες από 2 ετών μέχρι και Νηπιαγωγείο (5-6 ετών)